algemene voorwaarden 

1. Partijen

1.1. Afnemer: de partij die producten of diensten afneemt van Berg Care

1.2. Berg Care: Berg Care Medical B.V. ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56356307

2. Aanbiedingen en offertes

2.1. Ieder door Berg Care gedaan aanbod en iedere uitgebrachte offerte is vrijblijvend en kan door Berg Care te allen tijde worden herroepen. Dit geldt ook indien in het aanbod of de offerte een termijn van aanvaarding is opgenomen.

2.2. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Berg Care aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze benodigd zijn voor de totstandkoming en uitvo- ering van de overeenkomst, tijdig aan Berg Care worden verstrekt. Indien het aanbod of de offerte van Berg Care is gebaseerd op door Afnemer verstrekte informatie, staat Afnemer in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

2.3. Afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, specificaties en dergelijke welke door Berg Care worden versterkt in kader van een aanbieding of offerte, zijn niet bindend en beogen alleen een algemeen beeld te geven van de aangeboden zaken.

2.4. Indien door Berg Care een model of monster is getoond of verstrekt, dan is dit slechts bij wijze van voor- beeld of duiding. De hoedanigheid en kwaliteit van de door Berg Care geleverde zaken kunnen afwijken van het monster of model.

3. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tussen Berg Care en Afnemer is in ieder geval tot stand gekomen op het moment waarop:

a. Afnemer het aanbod of de offerte van Berg Care mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard; of,
b. Berg Care het verzoek of de bestelling van Afnemer mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard; of, c. Berg Care met instemming van Afnemer een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de offerte of de bestelling.

4. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

4.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Berg Care en op alle overeenkomsten die tussen Berg Care en Afnemer tot stand komen. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Afnemer wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4.2. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

4.3.Berg Care is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Berg Care Afnemer tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten. Indien Afnemer een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan Afnemer een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft Afnemer de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

5. Levering

5.1. Levering van de gekochte zaken geschiedt Ex Works (‘af fabriek’), conform de meest recente versie van de Incoterms, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. Voor iedere andere levering dan Ex Works zal Berg Care de daarmee gepaard gaande kosten in rekening brengen.

5.2. De door Berg Care opgegeven tijden van levering zijn richttijden en gelden niet als fatale termijnen, tenzij in de overeenkomst nadrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de door Berg Care opgegeven leverti- jden geeft Afnemer niet het recht om ontvangst van de zaken te weigeren of vergoeding van schade te vorder- en.

5.3. Indien Afnemer ontvangst van de zaken weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instruc- ties die noodzakelijk zijn voor de aflevering, is Berg Care gerechtigd om de zaken op te slaan voor rekening en risico van Afnemer.

5.4. Berg Care is te allen tijde gerechtigd om onder rembours te leveren, indien dit naar het uitsluitende oor- deel van Berg Care gewenst is. Bij weigering van een levering onder rembours is Afnemer verplicht om alle uit de weigering voortvloeiende kosten te voldoen.

6. Prijzen

6.1. De prijzen in de aanbiedingen/offertes van Berg Care zijn exclusief BTW en andere heffingen van over- heidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken (transport)kosten, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De prijzen in de aanbiedingen/offertres van Berg Care zijn vrijblijvend en kunnen door Berg Care zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, bijvoorbeeld indien na het moment van aanbieden/offreren de tarieven van inkoop, de lonen of andere kosten zijn gestegen.

7. Betaling

7.1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum, op de wijze en in de valuta zoals vermeld op de factuur. Aftrek, korting of verrekening door Afnemer is niet toegestaan. Bezwaren tegen de factuur dienen binnen 7 dagen na ontvangst aan Berg Care gemeld te worden. Een gedeeltelijke betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van Afnemer ten aanzien van het onbetwiste gedeelte niet op.

7.2. Indien Afnemer in gebreke blijft met betaling binnen de overeengekomen betaaltermijn, is hij van rechts- wege in verzuim. Afnemer is over de periode dat hij in verzuim is een rente verschuldigd, welke gelijk is aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente, vermeerderd met 2% op jaarbasis. Alle kosten die ge- paard gaan met gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering komen voor rekening van Afnemer. De buiten- gerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de factuurwaarde, met een minimum van € 250,- per factuur.

7.3. Gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de factuur met de oudste datum.

7.4. In geval van overschrijding van een betaaltermijn is Berg Care gerechtigd verdere leveringen aan Afnemer te staken, totdat Afnemer aan al zijn verplichtingen uit hoofde van alle met Berg Care gesloten overeenkom- sten volledig heeft voldaan.

7.5 In geval van overschrijding van een betaaltermijn met een periode van drie maanden is Berg Care direct gerechtigd wanneer er sprake is van een of meerdere rechtspersonen, zoals bijvoorbeeld Besloten Ven- nootschap(pen), te vorderen op Afnemer in privé tot aan al zijn verplichtingen uit hoofde van alle met Berg Care gesloten overeenkomsten volledig heeft voldaan.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Door Berg Care geleverde zaken blijven eigendom van Berg Care totdat Afnemer alle verplichtingen uit alle met Berg Care gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen.

8.2. Door Berg Care geleverde zaken mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van doorverkoop verplicht Afnemer zich eveneens onder eigendomsvoorbehoud (door) te leveren. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.3. Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen verlies, beschadiging en diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Berg Care.

8.4. Voor het geval dat Berg Care zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer reeds nu een onher- roepelijke machtiging aan Berg Care om de plaatsen te betreden waar de eigendommen van Berg Care zich bevinden en die zaken op te halen.

9. Reclames en garanties

9.1. Klachten of reclames met betrekking tot de gekochte zaken dienen door Afnemer binnen 7 dagen na de datum van levering schriftelijk te worden gemeld aan Berg Care. Gerechtelijke procedures dienen binnen één jaar na de eerste schriftelijke melding aanhangig te zijn gemaakt. Een te late melding of een te laat ingestelde gerechtelijke procedure leidt tot verval van alle rechten en aanspraken van Afnemer die verband houden met de betreffende klacht.

9.2. Indien een klacht naar oordeel van Berg Care gegrond is, is Berg Care bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product opnieuw te leveren, hetzij de reeds betaalde prijs geheel of gedeeltelijk te restitueren.

9.3. Met betrekking tot een geleverd product bestaan er alleen fabrieksgaranties of andere garanties indien Berg Care dit nadrukkelijk heeft gemeld bij aankoop of levering. In het geval Afnemer naar oordeel van Berg Care terecht een beroep doet op een fabrieksgarantie, zal Berg Care zich inspannen om er zorg voor te dragen dat de fabrikant de klacht honoreert. Bij afwijzing van de klacht door de fabrikant, om welke reden dan ook, heeft Afnemer geen aanspraak op compensatie of vergoeding van schade door Berg Care ter zake van deze fabrieksgaranties.

9.4. Op een garantie kan nimmer een beroep worden gedaan indien de schade het gevolg is van onjuist of onzorgvuldig gebruik, dan wel het niet opvolgen van instructies of aanwijzingen van Berg Care. Onder onjuist of onzorgvuldig gebruik wordt onder meer staan: vallen, stoten, ondeskundige installatie/montage/reparatie of gebruik voor verkeerde doeleinden.

9.5. De retournering van geleverde zaken in het kader van een klacht of reclame geschiedt voor rekening en risico van Afnemer.

9.6. Afnemer accepteert dat hij door veranderende wetgeving in de toekomst beperkt kan worden in het ge- bruik van het gekochte.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Buiten de garantiebepalingen in het voorgaande artikel is Berg Care niet aansprakelijk voor zichtbare of onzichtbare gebreken aan het product, behoudens de eventuele wettelijke aansprakelijkheid op grond van productaansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 BW.

10.2. Berg Care is uitsluitend aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Berg Care of haar personeel.

10.3. Berg Care is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.4. De aansprakelijkheid van Berg Care is in ieder geval beperkt tot tweemaal de waarde van de facturen van de producten of diensten die Berg Care in verband met de schadeveroorzakende gebeurtenis aan Afnem- er heeft geleverd.

11. Opschorting en ontbinding

Indien Afnemer (i) in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, (ii) surseance van betaling is verleend of aangevraagd, of (iii) zijn bedrijf staakt of liquideert, heeft Berg Care het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens Afnemer op te schorten en/of de overeenkomst met Afnemer zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van Berg Care op grond van de overeenkomst of de wet.

12. Overmacht

Berg Care is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen in ieder geval verstaan: oorlog, terrorisme, in- of uitvoerverboden, overheidsmaatregelen die uitvo- ering van de overeenkomst bemoeilijken of kostbaarder maken, werkstakingen, brand, epidemieën, verkeer- sopstoppingen en valutawijzigingen. Berg Care kan ook een beroep doen op overmacht indien de betreffende omstandigheden zich voordoen bij de fabrikant, importeur of andere (tussen)handelaar van wie Berg Care de zaken betrekt.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1. De rechter binnen het arrondissement waar de Berg Care is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Berg Care en Afnemer kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

13.2. Alle rechtsverhoudingen tussen Berg Care en Afnemer waarop deze algemene voorwaarden van toe- passing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdruk- kelijk uitgesloten.

0
  0
  WInkelmand
  Je winkelmand is leeg
  Open chat
  Hulp nodig?
  Hallo, hoe kan ik je helpen?